top of page
antet rose 2021.png

PROIECTUL ROSE

Romania Secondary Education Project

     Începând cu data de 01.10.2018, Liceul Silvic Gurghiu este unul dintre școlile beneficiare ale unui grant în cadrul Proiectului pentru Învățământul Secundar / Romanian Secondary Education Project - ROSE. Subproiectul se numește ,,Pas cu pas pe drumul cunoașterii”.

     Obiectivul general al subproiectului „Pas cu pas pe drumul cunoașterii” este: eficientizarea activităților educative în vederea creşterii procentului de elevi care se înscriu, participă şi promovează examenul de bacalaureat, îmbunătăţirii tranziţiei de la învăţământul secundar la cel terţiar, creșterii ratei de absolvire și a inserției pe piața muncii.

     Obiectivul general al proiectului definit în strânsă legătură cu nevoile, derivă din prioritățile Planului de Acțiune al Școlii.

     Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

     OS1. Îmbunătăţirea competenţelor cheie ale elevilor din grupul țintă (138 elevi), reflectate în creșterea cu 2% în fiecare an a procentului de promovabilitate la bacalaureat, astfel încât el să ajungă la 50% până în 2021.

        OS2. Menținerea ratei medii de promovabilitate la clasele terminale de peste 95% până în 2021;

       OS3. Implicarea unui număr de 15 profesori, 8 părinţi, 9 membri ai C. A., pentru realizarea unor activități la nivel de şcoală pentru îmbunătăţirea educației motivaţionale mai ales pentru elevi din grupul țintă.

        OS4. Creșterea integrării în câmpul muncii sau, a înscrierii la facultate până în 2021.

     Obiective specifice intermediare ale proiectului:

        OSI1. Creșterea procentului de promovabilitate la bacalaureat

        OSI2. Creșterea motivației elevilor pentru învățare

        OSI3. Îmbunătățirea relației profesor-elev

      OSI4. Creșterea atractivității procesului de învățare, prin folosirea unor mijloace moderne de învățare (platforma educațională Wand.education)

        OSI5. Reducerea situaților de abandon școlar.

     Beneficiarii direcți (grupul țintă) diferă în funcție de activitățile derulate și de anul de proiect, în primul an fiind 160 de elevi, din care 138 din grupul țintă.

     Pentru activitățile pedagogice și de sprijin beneficiarii direcți sunt elevii claselor a XII-a care se vor înscrie și vor susține examenul de bacalaureat și elevii claselor IX-XII care întâmpină dificultăți în promovarea disciplinelor/modulelor din programa școlară.

     Pentru activitățile extrașcolare beneficiarii direcți sunt toți elevii liceului interesați de dobândirea competențelor ce le vor asigura inserția pe piața muncii.

     În primul an de proiect sunt înscriși 160 elevi în clasele IX-XII din care 138 elevi considerăm că aparțin unor grupuri defavorizate (103 băieți și 35 fete). Dintre aceștia 4 elevi sunt de etnie rromă (1 fată și 3 băieți), 58 elevi provin din familii cu venituri mici (20 fete și 38 băieți), 33 elevi au părinții plecați în străinătate(6 fete și 27 băieți), 30 de elevi trăiesc în zonele rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate (8 fete și 22 băieți).

     Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt cadrele didactice, din școală; elevii care nu participă efectiv la activităţile proiectului, dar care beneficiază de dotările și rezultatele acestuia, prin diseminarea experienţei celor implicaţi direct; şcoala ca organizaţie, prin îmbunătățirea calitativă a imaginii instituției, creșterea calității actului educațional și întărirea relațiilor cu membrii comunității; comunitatea locală, datorită creșterii nivelului educațional al tinerilor; partenerii săi din comunitatea şcolară şi locală; familiile elevilor.

     Proiectul cuprinde următoarele activități:

          I. Activităţi pedagogice şi de sprijin

          I.1. Pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat - Scopul activității este creşterea numărului de elevi     care se înscriu, participă şi promovează examenul de bacalaureat, în vederea îmbunătăţirii tranziţiei de la învăţământul secundar la cel terţiar.

          I.2. Activități remediale şi de pregătire a elevilor pe termen scurt - Scopul activității este creşterea numărului de elevi care se înscriu, participă şi promovează examenul de bacalaureat, în vederea îmbunătăţirii tranziţiei de la învăţământul secundar la cel terţiar

          I.3. Instruire pentru examenul de certificare a competențelor profesionale dobândite în liceu - Scopul activității este asigurarea unei rate cât mai mari de promovabilitate la examenul de certificare a competențelor profesionale în vederea îmbunătățirii șanselor de inserție profesională.

          I.4. Înființarea unui Cerc de vânătoare și taxidermie - Scopul înființării acestui cerc este de a da posibilitatea elevilor noștri să petreacă cât mai mult timp în natură, să facă observații asupra vânatului, să participe la partide de vânătoare și să învețe să naturalizeze exemplarele de vânat recoltate de pe fondul didactic de vânătoare.

     II. Activități extracurriculare

          II.1. Editarea revistei şcolare „Vlăstare” - Scopul principal al revistei va fi dezvoltarea educaţiei ecologice, în acest fel urmărindu-se conştientizarea rolului mediului înconjurător asupra vieții. Elevii își vor dezvolta o  atitudine protectivă faţă de mediu și vor învață să își raporteze corect calitatea vieții la starea mediului înconjurător.

          II.2. Excursie tematică de documentare - Scopul excursiei tematice este să activeze cât mai multe competențe profesionale, să formeze atitudini de protejare, conservare și gospodărire rațională a ecosistemelor forestiere din România și să sprijine elevii în orientarea lor pentru continuarea studiilor de specialitate în domeniul silvic.

          II.3. Vizite de informare, documentare și vizite pentru promovarea ofertei educaționale - Scopul activității este formarea motivației pentru promovarea examenului de bacalaureat, și a examenului de certificare a competențelor profesionale și promovarea ofertei educaționale a școlii la școlile gimnaziale din proximitatea liceului.

     III. Activități de dotare cu echipamente audio-video

          III.1. Activități de dotare cu echipamente audio-video - Scopul activităților de dotare este realizarea unei baze de bunuri materiale necesare activităților educative astfel încât acestea să fie cât mai atractive și să răspundă cât mai eficient obiectivelor urmărite în proiect. Această activitate se corelează cu toate activitățile.

          III.2. Achiziții resurse educaționale - În cadrul acestei activități se vor achiziționa resurse educaționale specifice disciplinelor de bacalaureat.

     IV. Activități de management operațional

          IV.1. Activități de management operațional

Ore de biologie desfășurate în cadrul Activității I.1. Pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat

IMG_0230 (2).JPG
IMG_0232 (2).JPG
IMG_0228 (2).JPG

Ore de Matematică desfășurate în cadrul Activității I.2. Activități remediale şi de pregătire a elevilor pe termen scurt

IMG_0226 (2).JPG
IMG_0235 (2).JPG

Ore de Matematică desfășurate în cadrul Activității I.1. Pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat

IMG_0234 (2).JPG

Ore de Limba și literatura română desfășurate în cadrul Activității I.1. Pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat

IMG_0225 (2).JPG
bottom of page